Centrum slušného rozvodu

Co nabízíme

Vaše manželství může být rozvedeno dvojím způsobem. Buď v tzv. sporném řízení se zjišťováním příčin rozvratu manželství(1) a všemi z toho vyplývajícími průvodními jevy, tedy opakovanými jednáními soudu s výslechy účastníků, svědků a dalšími důkazy, spory o výchovu dětí a dělení majetku. Tento proces je dlouhý, vyvolá a vystupňuje mezi vámi nepřátelství a přinese vám i výraznou finanční újmu. Můžete ale využít i možnost tzv. nesporného rozvodu(2), při němž soud váš život nezkoumá a nehodnotí a rychle vás rozvede, pokud předložíte vzájemné dohody o úpravě výchovy dětí po rozvodu, o úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení a případného výživného po rozvodu.

Tyto dohody jsou relativně jednoduché, avšak pokud nemáte zkušenosti se soudy obecně a s rozvodovými zvláště, můžete narazit na různá úskalí. Stačí, když si oba necháte „dobře radit“, abyste nebyli hloupí a o nic se nedělili, když můžete získat všechno... A takové „dobré rady“ můžete slyšet i v soudní síni...

My vám naproti tomu podáváme pomocnou ruku, která by vám měla usnadnit vaše vlastní rozhodování o budoucích podstatných záležitostech vašeho života tak, abyste se rozešli a rozvedli slušně, i nadále oba zůstali pevným bodem ve výchově vašich dětí a neutrpěli ani finanční ztráty.


(1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 755
(1) Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
(2) Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu
a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.
(3) Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.
§ 756
Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.

(2) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 757
(1) Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud
a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.
(2) Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.


www.csrpraha.cz
www.centrumslusnehorozvodu.cz